ศิลปะการทำงาน

posted on 14 Jul 2007 16:24 by reidiary

ศิลปะแห่งชีวิต


ของปัญญานันทภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)ศิลปะการทำงาน
" งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข

ทำงานให้สนุก ... เป็นสุขขณะทำงาน "

" ตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้า

ทำงานแข่งกับเวลา พัฒนาตนเองและสังคม "

นิสัยอันไม่ดีอีกอย่างหนึ่งของพวกเรา

คือ ... เป็นคนเลือกงาน

ตีราคาของตัวเองสูงเกินไป

จนไม่มีงานที่เหมาะสมทำเลย ... อย่างนี้ไม่ดี

จ ง นึ ก เ สี ย ใ ห ม่ ว่ า . . .

ไม่มีใครกระโดดขึ้นตึกได้โดยไม่มีบันได

ทุกคนจะต้องเดินขึ้นไปทีละขั้น ๆ

จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง

งานทุกอย่างเหมือนกัน ถ้ามันเป็นงานที่ดี ที่สุจริต

งานต่ำ ... ก็คืองานสุจริตนั่นเอง

ถ้าจะเลือกก็จงเลือกว่ามันดีหรือชั่ว

มากกว่าที่จะเลือกว่ามันสูงหรือต่ำ

ชีวิตกับงานเป็นของคู่กัน

ชีวิตที่ปราศจากงาน ...

เ ป็ น ชี วิ ต ที่ ไ ร้ ค ว า ม ห ม า ย
* * * * *
edit @ 2007/09/15 02:17:01
edit @ 2007/09/15 02:21:49

Comment

Comment:

Tweet