บูชาพระ

posted on 26 Mar 2011 22:13 by reidiary                              ปลูกต้นธรรม

                     การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้

            ศีล   คือ   ดิน

            สมาธิ    คือ   ลำต้น

            ปัญญา   คือ   ดอก  ผล


                    เราต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงาม


            ก็ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดิน


            และต้องคอยระมัดระวังมิให้ตัวหนอน


            คือโลภ   โกรธ   หลง  มากัดกิน ...               เพื่อนตาย ... คือความดีของเรา


            ความดีนั่นแหละคือเพื่อนตายของเรา
           
            ถ้าเรามีความดีแล้ว


            ก็เหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทาง
                        ปัญญาไม่สมประกอบ

         การคล้อยตามของบุคคลที่จัดอันดับตัวเองอยู่ในขั้นปัญญาชนนั้น

ยังมีความโง่เข้ามาปะปน


แม้จะเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาที่ไม่สมประกอบ                   สุดแต่ผู้กระทำประณีตหรือเลว

                     เนื้อทองธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นจากบ่อเดียวกัน

            เมื่อได้นำมาทำเครื่องประดับ


            บางอันประณีต   บางอันเลว                     แม้จะมีความประณีตก็ดี   แม้จะเลวก็ดี


             นั่นมิใช่จะเป็นเพราะทอง


             แต่เป็นเพราะฝีมือช่างต่างหาก ...คติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่จันทร์ศรี   จันททีโป


วัดโพธิสมภรณ์      อ.เมืองฯ    จังหวัดอุดรธานี
ชาติกาล          ๑๐  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๔๕๔


ชาติภูมิ            บ้านโนนทัน    ต.พระลับ   อ.เมืองฯ    จังหวัดขอนแก่น


บรรพชา           เมื่ออายุได้  ๑๔  ปี
                        สร้างดีที่ใจไม่เสื่อมสูญ

            การภาวนาเป็นยอดของทานอันเลิศ


เก็บอยู่ในจิตใจทุกภพทุกชาติไป


จนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน


ก็ต้องอาศัยบำเพ็ญบารมีของตนนี้แหละ


บารมีของตนนี้แหละเป็นเสบียงอาหารไปข้างหน้าอีก


เพราะเราได้ฝึกหัดกาย  วาจา  และจิตใจของเราให้เกิดความบริสุทธิ์เสมอมา

                                    เวรกรรม


                  เรื่องเวรกรรม   ลูกเอ๋ย ...   มันเป็นกรรมนะ

         ต้องใช้เวรกรรมยุติธรรมแล้ว


         แม้พระพุทธเจ้าของเรา   ลูกเห็นไหม?


         พระองค์บริสุทธิ์แค่ไหน


         พระองค์ยังต้องประสบในเรื่องเช่นนี้นะ
คติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่สาม   อกิญจโน

วัดบูรพาราม       จังหวัดสุรินทร์
ชาติกาล          กันยายน    พ.ศ. ๒๔๔๒


ชาติภูมิ            บ้านนาสาม   ต.นาบัว   อ.เมืองฯ    จังหวัดสุรินทร์


บรรพชา           เมื่ออายุได้  ๑๙  ปี


อุปสมบท         เมื่ออายุได้  ๒๑  ปี
Comment

Comment:

Tweet