บูชาพระ

posted on 27 Mar 2011 12:47 by reidiary

                                     ปรัชญาเมธี
                        การเรียนกับด้วยครู   จดจำได้เป็น “นักเรียน”

            การเรียนด้วยตนเอง   คือวิจารณ์ด้วยเหตุผล

            ทุกสิ่งเห็นแจ่มแจ้ง   เป็น “นักรู้”

            นักเรียนและนักรู้พร้อมหมดด้วยความประพฤติดีงาม

            รวมอยู่ในผู้ใด   ผู้นั้นเป็น “ปรัชญาเมธี”


                       สวรรค์ในอก   นรกในใจ

                       คำโบราณมีว่า “สวรรค์ในอก   นรกในใจ”

          หมายความว่า  ผู้ประพฤติดี   สวรรค์ก็ฉายแสงเข้าโสรจ

          สรงจิตให้ชุ่มชื่นเบิกบาน   สบายเอง

                       ผู้ประพฤติชั่ว   นรกก็ฉายแสงเข้ามาจี้จุดให้เร่าร้อน

           ลำบากยากเข็ญเอง
           
           เป็นอันว่า  คนดี  ชั่ว  ย่อมประสบ “สวรรค์  นรก” ก่อนตายทั้งนั้น


                                      ประตูชัย
                คนมีน้ำใจกว้างขวาง   เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นเยี่ยม

       ความมีอัธยาศัยเป็นกันเองในที่ทั้งปวง    แต่ไม่เสียระเบียบ

       และความมีนิสัยไม่เกี่ยงงอน  ยิ่งทำกิจการมากก็ยิ่งเห็นเป็นเกียรติ

       นี่คือ  “ประตูชัยของเจ้าหน้าที่ทั่วไป”


                             วิสัยบัณฑิตพิชิตมาร


                 เรื่องที่จิตคิด   กิจที่กายทำ   คำที่ปากพูด
 
        ที่จะต้องเลิศต้องอาศัยมีความมั่นคง   มีสัตย์จริง


         มีความอดทน   มีความกล้าหาญ   มีความตระหนักในเหตุผล


         รู้จักทางเลือกโอกาส   ทั้งฉลาดเชี่ยวชาญ   วิจารณ์เห็นการณ์ไกล


         จึงเป็น  “วิสัยบัณฑิตพิชิตมาร”
                                  อย่าสำคัญผิด

มักมีผู้สำคัญว่า  ทางนี้เป็นของพระอริยเจ้าโดยส่วนเดียว   ปุถุชนไม่มีส่วน


ที่จริงพระอริยเจ้าท่านเดินตลอดแล้ว   ท่านไม่กลับมาเดินอีกดอก


ท่านก็ทิ้งไว้ให้ปุถุชนเป็นผู้เดินต่อไป   จนได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้า


แล้วก็ทิ้งทางนั้นอีก   ปุถุชนก็เดินไปอีกจนสิ้นเรื่อยไป
                      อย่าหวังรวยทางลัด

            ผู้หาทรัพย์ด้วยการพนัน   ด้วยทุจริตอื่นใดก็ดี

ได้เร็วแต่ก็ฉิบหายเร็ว  เหมือนปลูกพืชชนิดไม้ล้มลุก


ได้ผลเร็ว   แต่ต้นมันก็ตายเร็วฉะนั้น            ส่วนการแสวงหาทรัพย์ด้วยการบากบั่นโดยทางสุจริต


ค่อยทำค่อยไป   ค่อยได้  ค่อยมี


ทรัพย์ที่ได้นั้น   จักมั่นคงถาวร   สามารถเป็นมรดกแก่ลูกเต้าเหล่าหลาน


เหมือนไม้มีแก่น   หรือไม้ยืนต้น


ค่อยเติบ   ค่อยโต    แล้วอายุก็ยืนฉะนั้น
คติธรรมคำสอนของ     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (อ้วน   ติสโส)

วัดบรมนิวาส      กรุงเทพมหานคร
ชาติกาล          ๒๑  มีนาคม    พ.ศ. ๒๔๑๐


ชาติภูมิ            อ.วารินชำราบ     จังหวัดอุบลราชธานี


อุปสมบท         เมื่ออายุครบ  ๒๐  ปี


มรณภาพ         ๒๖  มกราคม    พ.ศ. ๒๔๙๙


สิริรวมชนมายุได้          ๘๙  ปี


Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! big smile

#1 By Lil'BoX on 2011-03-27 13:25