สุภาษิตอังกฤษ

posted on 31 Mar 2011 01:49 by reidiary                                             ของฝาก                               "ความจริง  สัจจะ"  

                             Truth fears no colours.

                                 ความจริงไม่เกรงกลัวสีใดๆ
                                  

             There is a measure of all things.

                  
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีมาตราวัดได้เสมอ
 


         Better speak truth rudely than lie covertly.

              กล่าวความจริงแม้กักขฬะยังดีกว่ากล่าวเท็จอย่างนิ่มนวล
 


                   A liaw is not believed when he tells the truth.

                         คนโกหกแม้จะกล่าวความจริงก็ไม่มีใครเชื่อถือ


                   
 


                                        "ความสวยงาม" 


Every thing has its beauty but not everyone sees.

   ทุกสิ่งทุกอย่างมีความงามในตัวเอง  แต่ใช่ว่าทุกคนจะมองเห็นเสมอไป
 


            Charms striike the sight but merit wins the soul.

                  เสน่ห์ตรึงตา  แต่ความดีตรึงใจ

 

    Beauty is things exists in the mind which contemplates them.

         ความงามในสิ่งใดอยู่ที่ใจมองเห็นสิ่งนั้น     

 

Comment

Comment:

Tweet